Algemene voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens 


Naam onderneming: Steel Magnolia BV

Adres maatschappelijke zetel: Ganzenhof 14, 9080 Lochristi

Ondernemingsnummer: 0783448808

BTW nummer: BE 0783.448.808

RPR Gent


Handelsnaam: Cloud Nine

E-mail: hello@cloudninestore.be
Telefoonnummer : 0468 36 77 88


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Steel Magnolia, een BV met maatschappelijke zetel te Ganzenhof 14, 9080 Lochristi, BTW BE0783.448.808, RPR Gent, (hierna “de ondernemer”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de ondernemer moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de ondernemer aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de ondernemer. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen


In de webshop plaats je de artikelen die je wenst te bestellen in het winkelmandje. Als je je keuze gemaakt hebt, kan je de bestelling afronden door je adresgegevens in te geven en de betaalmethode te kiezen. 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • De betaling van je bestelling gebeurt via het systeem van betaalprovider Mollie.

  • cadeaubon (code via mail of op fysieke bon)De ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


De bestelling wordt binnen de drie werkdagen verzonden, tenzij anders aangegeven op de website. Kosten voor verzending zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode en het gewicht en worden aangegeven bij het afrekenen. 


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. 


De levering gebeurt door Bpost, volgens hun modaliteiten. De klant ontvangt een track&trace code om het pakketje te kunnen volgen. De kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant en bedragen 

7,56  euro voor verzending naar een thuis- of werkadres en 6,72 euro naar een afhaalpunt.  


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de ondernemer.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de ondernemer was geboden. 


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de ondernemer. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de ondernemer.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Steel Magnolia, Ganzenhof 14, 9080 Lochristi, 0486 36 77 88, hello@cloudninestore.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Steel Magnolia heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Steel Magnolia, Dorp West 51/1 9080 Lochristi. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 


Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Steel Magnolia alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Steel Magnolia op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Steel Magnolia wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Steel Magnolia geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


Steel Magnolia betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Artikel 8: Garantie


Krachtens artikel 1649quater van het oud Burgerlijk Wetboek heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie bedraagt twee jaar en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Cloud Nine.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Steel Magnolia zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van is bereikbaar op het telefoonnummer +32 468 36 77 88, via e-mail op
hello@cloudninestore.be of per post op het volgende adres Dorp West 51/1, 9080 Lochristi. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Steel Magnolia beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Steel Magnolia zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, Steel Magnolia, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden]. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming].


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Steel Magnolia, Dorp West 51/1, 9080 Lochristi, hello@cloudninestore.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 


Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Steel Magnolia, Dorp West 51/1, 9080 Lochristi, hello@cloudninestore.be.


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, tenzij in het geval van verzending. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: pakjes- en koeriersdiensten, op grond van de uitvoering van de overeenkomst.


Voor meer informatie, zie onze
Privacy Policy


Artikel 12: Gebruik van cookies


Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.


Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy.


Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Steel Magnolia om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Steel Magnolia. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  

Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan Steel Magnolia, Dorp West 51/1, 9080 Lochristi - hello@cloudninestore.be


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :


Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.